About.

Plant Quarantine Services Software.

PQS là phần mềm khai báo thủ tục kiểm dịch thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.